അതിർത്തികൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യപക്ഷ വൈദ്യത്തെ പറ്റി…

അതിർത്തികൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യപക്ഷ വൈദ്യത്തെ പറ്റി…

മരുന്ന് ഏശാത്ത സൂപ്പർ ബഗ്; ലോകം നേരിടുന്ന വൻ ഭീഷണി

മരുന്ന് ഏശാത്ത സൂപ്പർ ബഗ്; ലോകം നേരിടുന്ന വൻ ഭീഷണി

കേരളത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗം മാനസികപ്രശ്നമാവുന്നു, മനോരോഗവും കൂടുന്നു

കേരളത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗം മാനസികപ്രശ്നമാവുന്നു, മനോരോഗവും കൂടുന്നു

മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയണം

മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയണം

ലോങ്ങ് കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, മറ്റു അവയവങ്ങൾ

ലോങ്ങ് കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ: ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, മറ്റു അവയവങ്ങൾ

ഫിറ്റ്നസ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, ശരിയായ വ്യായാമ രീതികൾ

ഫിറ്റ്നസ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, ശരിയായ വ്യായാമ രീതികൾ

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം

Only 4 percent of Indian Population has Access to Palliative Care

Only 4 percent of Indian Population has Access to Palliative Care

കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ; സത്യവും മിഥ്യയും

കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ; സത്യവും മിഥ്യയും

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം