അതിർത്തികൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യപക്ഷ വൈദ്യത്തെ പറ്റി…

അതിർത്തികൾ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യപക്ഷ വൈദ്യത്തെ പറ്റി…

മരുന്ന് ഏശാത്ത സൂപ്പർ ബഗ്; ലോകം നേരിടുന്ന വൻ ഭീഷണി

മരുന്ന് ഏശാത്ത സൂപ്പർ ബഗ്; ലോകം നേരിടുന്ന വൻ ഭീഷണി

കേരളത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗം മാനസികപ്രശ്നമാവുന്നു, മനോരോഗവും കൂടുന്നു

കേരളത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗം മാനസികപ്രശ്നമാവുന്നു, മനോരോഗവും കൂടുന്നു

മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയണം

മാനസികാരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചോദിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയണം

കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ; സത്യവും മിഥ്യയും

കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ; സത്യവും മിഥ്യയും

ഫിറ്റ്നസ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, ശരിയായ വ്യായാമ രീതികൾ

ഫിറ്റ്നസ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ, ശരിയായ വ്യായാമ രീതികൾ

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം

Only 4 percent of Indian Population has Access to Palliative Care

Only 4 percent of Indian Population has Access to Palliative Care

കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ; സത്യവും മിഥ്യയും

കോവിഡാനന്തര രോഗങ്ങൾ; സത്യവും മിഥ്യയും

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം

രാജ്യത്തു സാന്ത്വന പരിചരണം വെറും നാലു ശതമാനം രോഗികൾക്ക് മാത്രം