കാനം; തീരുമാനങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ

കാനം; തീരുമാനങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ

മധു ജനാര്‍ദ്ദനന് ഋത്വിക് ഘട്ടക്ക് രാഷ്ട്രാന്തര പുരസ്‌കാരം

മധു ജനാര്‍ദ്ദനന് ഋത്വിക് ഘട്ടക്ക് രാഷ്ട്രാന്തര പുരസ്‌കാരം

വേറിട്ട ശ്രീരാമന്‍ വേറിടാത്ത സൗഹൃദങ്ങള്‍

വേറിട്ട ശ്രീരാമന്‍ വേറിടാത്ത സൗഹൃദങ്ങള്‍

द लोटस ऐंड द स्वान

द लोटस ऐंड द स्वान

The Lotus and the Swan – A Television Documentary on Gurcharan Singh by Nirmal Chander

The Lotus and the Swan – A Television Documentary on Gurcharan Singh by Nirmal Chander

ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർട്ടൂൺ പിറക്കില്ല : ഇ പി ഉണ്ണി

ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർട്ടൂൺ പിറക്കില്ല : ഇ പി ഉണ്ണി

കറുപ്പ് വെളുപ്പിനെ വളയുമ്പോൾ

കറുപ്പ് വെളുപ്പിനെ വളയുമ്പോൾ

ചെറുവയൽ രാമേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു ദിനം

ചെറുവയൽ രാമേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു ദിനം

ബി ബി സി ഡോക്കുമെന്ററിയും  ബി ജെ പിയിലെ നേതൃതല കളികളും

ബി ബി സി ഡോക്കുമെന്ററിയും ബി ജെ പിയിലെ നേതൃതല കളികളും

തമസ്കൃതചരിത്രം തിരിഞ്ഞുകൊത്തുമ്പോൾ

തമസ്കൃതചരിത്രം തിരിഞ്ഞുകൊത്തുമ്പോൾ