മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ബി.സി. ജോജോ അന്തരിച്ചു

മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ബി.സി. ജോജോ അന്തരിച്ചു

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും, സ്വയം നൽകിയ നിറവേറ്റാത്ത ആ വാഗ്ദാനവും

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും, സ്വയം നൽകിയ നിറവേറ്റാത്ത ആ വാഗ്ദാനവും

Oomen Chandy and an Unkept Promise to Himself

Oomen Chandy and an Unkept Promise to Himself

ഉമ്മൻചാണ്ടി; മനുഷ്യ പക്ഷത്തു നിന്ന ഭരണാധികാരി

ഉമ്മൻചാണ്ടി; മനുഷ്യ പക്ഷത്തു നിന്ന ഭരണാധികാരി

മിലൻ കുന്ദേര നൽകിയ കനങ്ങൾ

മിലൻ കുന്ദേര നൽകിയ കനങ്ങൾ

मिलान कुंदेरा की कृतियों की दुनिया

मिलान कुंदेरा की कृतियों की दुनिया

Stoking Unbearable Memories against Forgetting: Reading Kundera’s Works from a Different World

Stoking Unbearable Memories against Forgetting: Reading Kundera’s Works from a Different World

ഓർമ്മയുടെ കാവലാൾ

ഓർമ്മയുടെ കാവലാൾ

നാലാം യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ ഭാവനാ ചിത്രകാരൻ: നമ്പൂതിരി

നാലാം യാഥാർഥ്യത്തിന്റെ ഭാവനാ ചിത്രകാരൻ: നമ്പൂതിരി

വിട, പ്രൊഫസർ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ്!

വിട, പ്രൊഫസർ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ്!