ചക്ഷുശ്രവണഗളസ്ഥമാം ദർദ്ദുരം…

ചക്ഷുശ്രവണഗളസ്ഥമാം ദർദ്ദുരം…

സുപ്രിംകോടതിയിലും ഒപ്പിയാന്മാർ

സുപ്രിംകോടതിയിലും ഒപ്പിയാന്മാർ

എങ്കിലും എം.ആർ.എഫേ ലജ്ജാവഹം, ലജ്ജാവഹം

എങ്കിലും എം.ആർ.എഫേ ലജ്ജാവഹം, ലജ്ജാവഹം

തലയിൽ മുണ്ടിട്ട കുചേലന്മാർ

തലയിൽ മുണ്ടിട്ട കുചേലന്മാർ

പണ്ടച്ഛൻ ആനപ്പുറത്തേറിയെന്നാലുണ്ടാകുമോ ആ തഴമ്പ്……

പണ്ടച്ഛൻ ആനപ്പുറത്തേറിയെന്നാലുണ്ടാകുമോ ആ തഴമ്പ്……

പൂക്കോട്ടെ താലിബാൻ

പൂക്കോട്ടെ താലിബാൻ

റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്

റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്

എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയും അള്ളുവെപ്പും

എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയും അള്ളുവെപ്പും

ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്!

ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്!

നിന്നോതിക്കൻ മുള്ളുന്നേരം കുട്ടികൾ മരമേറീട്ടും മുള്ളും

നിന്നോതിക്കൻ മുള്ളുന്നേരം കുട്ടികൾ മരമേറീട്ടും മുള്ളും