റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്

റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ്

എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയും അള്ളുവെപ്പും

എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്തുന്ന ഗ്യാരണ്ടിയും അള്ളുവെപ്പും

ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്!

ഇവിടെ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ്!

നിന്നോതിക്കൻ മുള്ളുന്നേരം കുട്ടികൾ മരമേറീട്ടും മുള്ളും

നിന്നോതിക്കൻ മുള്ളുന്നേരം കുട്ടികൾ മരമേറീട്ടും മുള്ളും

സബാഷ് ഗവർണർ സബാഷ്

സബാഷ് ഗവർണർ സബാഷ്

വിവാഹത്തിലൂടെയും പ്രചരണം

വിവാഹത്തിലൂടെയും പ്രചരണം

ആനന്ദ തീർഥരും മന്നവും പിന്നെ നവോത്ഥാനവും

ആനന്ദ തീർഥരും മന്നവും പിന്നെ നവോത്ഥാനവും

വാത്മീകി സ്മാരക വിമാനത്താവളവും വാത്മീകിയുടെ രാമനും

വാത്മീകി സ്മാരക വിമാനത്താവളവും വാത്മീകിയുടെ രാമനും

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ് 

ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ് 

ഫയൽവാനും കണ്ടപ്പനും

ഫയൽവാനും കണ്ടപ്പനും