അത്യാഹിതങ്ങളുടെ ദശകം  പുതിയ ദിശാമാറ്റങ്ങളുടെയും

അത്യാഹിതങ്ങളുടെ ദശകം പുതിയ ദിശാമാറ്റങ്ങളുടെയും

ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിനു കിട്ടിയ തുരപ്പൻ പണികൾ 

ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിനു കിട്ടിയ തുരപ്പൻ പണികൾ 

പിടിച്ചുലച്ച ദശകം ( 1967-77 )

പിടിച്ചുലച്ച ദശകം ( 1967-77 )

വളരുന്ന ജനാധിപത്യം, പിഴയ്ക്കുന്ന വഴികളും 

വളരുന്ന ജനാധിപത്യം, പിഴയ്ക്കുന്ന വഴികളും 

‘ഏഴര’- ആസാദിയുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ

‘ഏഴര’- ആസാദിയുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചില ഭരണഘടനാചിന്തകൾ

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചില ഭരണഘടനാചിന്തകൾ

India (75*) – Of Course Not Out

India (75*) – Of Course Not Out

ആസാദും ആസാദിയുടെ ഭാവിയും

ആസാദും ആസാദിയുടെ ഭാവിയും